نجف آباد بیش از هفت کمپ ترک اعتیاد دارد که در نیمه نخست سال نود و هفت بیش از هزار و سیصد نفر را پذیرش کرده اند. در این مراکز بیش از 400جلسه آموزشی مهارتی و بیش از 150جلسه مشاوره برای خانواده بیماران برگزار شده است.

فعالیت ۷کمپ ترک اعتیاد در نجف آباد+فیلم

نجف آباد بیش از هفت کمپ ترک اعتیاد دارد که در نیمه نخست سال نود و هفت بیش از هزار و سیصد نفر را پذیرش کرده اند. در این مراکز بیش از ۴۰۰جلسه آموزشی مهارتی و بیش از ۱۵۰جلسه مشاوره برای خانواده بیماران برگزار شده است.نجف آباد بیش از هفت کمپ ترک اعتیاد دارد که در نیمه نخست سال نود و هفت بیش از هزار و سیصد نفر را پذیرش کرده اند. در این مراکز بیش از ۴۰۰جلسه آموزشی مهارتی و بیش از ۱۵۰جلسه مشاوره برای خانواده بیماران برگزار شده است.

صدا و سیما در مصاحبه با علیرضا قناعتکار رئیس بهزیستی شهرستان، به بررسی فعالیت کمپ های ترک اعتیاد شهرستان پرداخته است.

کمپ ترک اعتیاد فعالیت ۷کمپ ترک اعتیاد در نجف آباد+فیلم فعالیت ۷کمپ ترک اعتیاد در نجف آباد+فیلم              300x200

کمپ ترک اعتیاد

فعالیت ۷کمپ ترک اعتیاد در نجف آباد+فیلم