نجف آباد بیش از هفت کمپ ترک اعتیاد دارد که در نیمه نخست سال نود و هفت بیش از هزار و سیصد نفر را پذیرش کرده اند. در این مراکز بیش از 400جلسه آموزشی مهارتی و بیش از 150جلسه مشاوره برای خانواده بیماران برگزار شده است.

فعالیت ۷کمپ ترک اعتیاد در نجف آباد+فیلم

نجف آباد بیش از هفت کمپ ترک اعتیاد دارد که در نیمه نخست سال نود و هفت بیش از هزار و سیصد نفر را پذیرش کرده اند. در این مراکز بیش از ۴۰۰جلسه آموزشی مهارتی و بیش از ۱۵۰جلسه مشاوره برای خانواده بیماران برگزار شده است.نجف آباد بیش از هفت کمپ ترک اعتیاد دارد که در نیمه نخست سال نود و هفت بیش از هزار و سیصد نفر را پذیرش کرده اند. در این مراکز بیش از ۴۰۰جلسه آموزشی مهارتی و بیش از ۱۵۰جلسه مشاوره برای خانواده بیماران برگزار شده است.

صدا و سیما در مصاحبه با علیرضا قناعتکار رئیس بهزیستی شهرستان، به بررسی فعالیت کمپ های ترک اعتیاد شهرستان پرداخته است.

کمپ ترک اعتیاد

کمپ ترک اعتیاد

فعالیت ۷کمپ ترک اعتیاد در نجف آباد+فیلم