روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) شهرستان نجف آباد، از فعال شدن دوباره این مجموعه در موضوع ضدعفونی معابر شهری با توجه به صحبت های اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ورود جوانان مومن و انقلابی به میدان، خبر داده است.

فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر

روابط عمومی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) شهرستان نجف آباد، از فعال شدن دوباره این مجموعه در موضوع ضدعفونی معابر شهری با توجه به صحبت های اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ورود جوانان مومن و انقلابی به میدان، خبر داده است.

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر photo 2020 10 28 21 48 35 300x300

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج

فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر photo 2020 10 28 21 48 39 225x300

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر photo 2020 10 28 21 48 35 300x300

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر photo 2020 10 28 21 48 32 300x225

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر photo 2020 10 28 21 48 30 300x191

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر photo 2020 10 28 21 48 27 300x208

ضدعفونی معابر نجف آباد توسط بسیج

فعال شدن دوباره بسیج نجف آباد در ضدعفونی معابر+تصاویر