گفتیم حالا که مسئولان دست به دستورشان خوب شده و برای مشکلات مختلف مردم دستورات قاطع و صریحی می دهند، موضوع قبوض شرکت های خدمات رسان را هم یادآوری کنیم. در قبوض مختلف، مردم با بند ها و مخلفاتی مواجه می شوند که برایشان کاملا غریبه است و از آن سر در نمی آورند. جالبه […]

گفتیم حالا که مسئولان دست به دستورشان خوب شده و برای مشکلات مختلف مردم دستورات قاطع و صریحی می دهند، موضوع قبوض شرکت های خدمات رسان را هم یادآوری کنیم.

در قبوض مختلف، مردم با بند ها و مخلفاتی مواجه می شوند که برایشان کاملا غریبه است و از آن سر در نمی آورند.

جالبه که مجموع پولی که باید برای این ردیف ها بدهند، گاهی دو تا سه برابر میزان مصرف شان است.

در این میان اگر سراغ دولت بروی، می گویند مجلس این ها را تصویب کرده و مجلسی ها هم معتقدند که دولت آن را پیشنهاد کرده و ما فقط تصویب می کنیم.

آقایون مسئول! با این کار دیگر کسی به مصرف بهینه حامل های انرژی تشویق نخواهد شد. فکری بکنید که فکر باشد و گره از مشکل این مردم صبور  باز کند.

برای مثال یک نمونه قبض آب را صرفا جهت اطلاع مسئولان آورده ایم. این مشترک چیزی در حدود ۱۶۰۰ تومان آب مصرف کرده ولی به لطف بندهای رنگارنگ درج شده بایستی ۳برابر پول قبض پرداخت کند.

قبوض را دریابید قبوض را دریابید             154x300