نزدیک به هفتاد روز از استعفای مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد می گذرد ولی در این مدت شورای شهر پنجم هنوز به تصمیم مشخصی برای تعیین شهردار بعدی نرسیده است. به نظر می رسد یک بار دیگر شاهد غلبه دعواهای سیاسی و فشارهای بیرونی بر خط خدمت هستیم.

قربانی شدن مردم در دعواهای سیاسی شورا

نزدیک به هفتاد روز از استعفای مسعود منتظری شهردار سابق نجف آباد می گذرد ولی در این مدت شورای شهر پنجم هنوز به تصمیم مشخصی برای تعیین شهردار بعدی نرسیده است. به نظر می رسد یک بار دیگر شاهد غلبه دعواهای سیاسی و فشارهای بیرونی بر خط خدمت هستیم.

این که ۹ عضو شورای شهر با هم اختلاف سلیقه و نظر داشته باشند، در جای خود مناسب و حتی سازنده است ولی مشکل از جایی شروع می شود که تعصب های سیاسی و جناحی بر روند کلی فعالیت شورای شهر تاثیر منفی گذاشته و این مجموعه را از هدف اصلی خود دور کند.

به نظر می رسد خوب یا بد، حداقل پنج نفر از اعضای شورای شهر روی محمد مغزی سرپرست فعلی شهرداری به عنوان شهردار آینده توافق کرده اند و این یعنی تمام جنگ و دعواهای هفته های گذشته، فایده چندانی به جز اتلاف وقت شورا و درگیر کردن اذهان خواص تاثیرگذار شهر نخواهد داشت.

شهرداری با بیش از هزار و سیصد کارمند، بزرگترین دستگاه موثر در امورات مختلف شهر است و تزریق تشویش و نگرانی به بدنه اش آن هم در این شرایط سخت اقتصادی، نتیجه خاصی جز آسیب دیدن روند خدمت رسانی به شهروندان نخواهد داشت.

وقتی بحث و جدل اعضای شورا در این موضوع به این حد بالا می گیرد، به طور قطع در دوران خدمت شهردار بعدی نیز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده و زمینه ساز اتلاف فرصت های ارزشمند خواهد شد.

آقایان شورا! اگر همه به نیت خدمت وارد پارلمان شهری شده اید، بهتر است بدون تعصب های سیاسی و جناحی به فکر این مردم باشید و وقت خودتان را بابت انتخابی که خودتان به خوبی نتیجه آن را می دانید، هدر ندهید.

اولویت ها و فرصت های بسیار مهمی در شهر نجف آباد داریم که توجه بیش از حد به انتخاب شهردار، شما را از آن ها غافل خواهد کرد.

متاسفانه به دلیل ضعف قوانین اداری، شوراهای شهر به محدوده شهرداری های محدود شده اند و در عمل تاثیر چندانی بر فعالیت دیگر دستگاه های اداری و خدمات رسان که منشا بسیاری از مشکلات مردم هستند، ندارند ولی شوراها با همین اختیارات به نسبت محدود نیز می توانند منشا برکات زیادی باشند.

به عنوان نمونه روند اجرای شبکه فاضلاب شهری تا حدود زیادی مختل شده و از برنامه عقب مانده ایم، سرمایه گذار بخش خصوصی پول هنگفتی برای ساخت پردیس سینمایی به جای سالن فرسوده سینمای شهر آورده و بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی ما با شدیدترین تحریم های داخلی مواجه شده اند و اشتغال صدها نیروی کار به خطر افتاده است.

در مواردی که ذکرشان رفت و آن هایی که مجال گفتن نداریم، یک شورای شهر همدل، قوی و فعال تا حدود زیادی می تواند در حل مشکلات موجود موثر باشد. بهتر است به جای سیاسی کردن بی ثمر فضای شهر که سال های سال چوبش را خوردیم، به فکر منافع عموم شهروندان و جبران عقب ماندگی های تاریخی نجف آباد باشیم.

شورای شهر نجف آباد

شورای شهر نجف آباد

نجف آباد نیوز