قطع شبانه درختان بیشه نجف آباد +تصاویر
قطع شبانه درختان بیشه نجف آباد +تصاویر

به گزارش “محمد” خبرنگار افتخاری نجف آباد نیوز اخیرا عده ای سود جو با سوء استفاده از غفلت مسئولان و تاریکی شب اقدام به قطع تعدادی از درختان بیشه کرده و پس از انتقال آنها به یکی از باغهای موجود در این محدوده، با قطعه قطعه کردن تنه درختان کهنسال مذکور،آنها را به نقطه دیگری […]

به گزارش “محمد” خبرنگار افتخاری نجف آباد نیوز اخیرا عده ای سود جو با سوء استفاده از غفلت مسئولان و تاریکی شب اقدام به قطع تعدادی از درختان بیشه کرده و پس از انتقال آنها به یکی از باغهای موجود در این محدوده، با قطعه قطعه کردن تنه درختان کهنسال مذکور،آنها را به نقطه دیگری حمل می کنند.

به گزارش این شهروند وظیفه شناس تاکنون ۸ درخت قدیمی و با ارزش در این مجموعه به روش مذکور قطع شده اند.

بنا بر برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است شهرداری با اختصاص بودجه ای قابل توجه مجموعه بیشه نجف آباد را با عنوان “محور بوستان زندگی” بهسازی و نوسازی کند.