قنات شیربچه نجف آباد+فیلم
قنات شیربچه نجف آباد+فیلم
یکی از شاهکارهای ایرانیان در مناطق کم آب و بیابانها ، کاریز ها و یا قنات ها بودند. این کار، به اعتراف کارشناسان جهانی، یکی از شگفت ترین رفتارهای آدمی است!

قنات شیربچه نجف آباد+فیلم

یکی از شاهکارهای ایرانیان در مناطق کم آب و بیابانها ، کاریز ها و یا قنات ها بودند. این کار، به اعتراف کارشناسان جهانی، یکی از شگفت ترین رفتارهای آدمی است!

برای انجام چنین کاری، نیاز به اراده ی مردان والا همت و نبوغ و تخصص ویژه ای بود تا بتوان کیلومترها زیر زمین با رعایت شیب و جهت مناسب، کانالی حفر کرد و آب را از جایی به جایی دور تر رساند.

به روان تمام آن مردانی که چنین اراده ی بلند و همتی والا داشتند درود می فرستیم .

دهکده ی سالمندان احسان نجف آباد

کاری از احمد فرهادی پور

قنات

قنات

قنات شیربچه نجف آباد+فیلم