محسن حججی در وداع با اعضای خانواده اش، به پای پدر و مادر افتاده و از بقیه حلالیت می طلبد.

محسن حججی در وداع با اعضای خانواده اش، به پای پدر و مادر افتاده و از بقیه حلالیت می طلبد.