مالیاتِ «عمل فروش»ها
مالیاتِ «عمل فروش»ها
با دلسوزی خاصی داشت تعریف می کرد که بنده خدا، فقط یه باسکول داره توی کشتارگاه که باهاش دام ها را وزن می کنه ولی براش یه مالیات سنگین بر اساس کارکرد دستگاه کارت خوانش بریده اند. بعد هم چند فحش نثار دستگاه های مربوطه و کلیت نظام کرد که چرا با این مردم مستضعف این کار را می کنند!

مالیاتِ «عمل فروش»ها

با دلسوزی خاصی داشت تعریف می کرد که بنده خدا، فقط یه باسکول داره توی کشتارگاه که باهاش دام ها را وزن می کنه ولی براش یه مالیات سنگین بر اساس کارکرد دستگاه کارت خوانش بریده اند. بعد هم چند فحش نثار دستگاه های مربوطه و کلیت نظام کرد که چرا با این مردم مستضعف این کار را می کنند!

نمی دونست «عمل فروش» ظاهرش یک باسکول داره و در واقع واسطه ای است که با کمترین کار و سرمایه گذاری، یکی از بالاترین سهم ها را از گردش مالی و سود حاصله کشتارگاه دارد.

بیشتر عمل فروش ها، دام را مدت دار از دامدار مظلوم و زحمت کش می خرند و در فاصله زمانی کوتاه و بدون هزینه ای خاص، نقد و با حاشیه سود بالا به قصابان می فروشند.

سال ها است که بسیاری دلالان، از بی در و پیکری اقتصاد و ضعف سامانه های مالیاتی، سودهای کلان برده اند. اقدامات اخیر دولت و سازمان مالیاتی، گام خوبی است در مسیر ساماندهی این روند. البته اگر معایبی هم دارد، باید پیگیری و رفع شود.

کشتارگاه نجف آباد

کشتارگاه نجف آباد

مالیاتِ «عمل فروش»ها