خبر تیراندازی به افسرهایی که قرار بود راهپیمایان روز عاشورا را با بمب ناپالم مورد هدف قرار بدهند، میان مردم کوچه و بازار دهان به دهان می‌گشت.

مبارزه مسلحانه شهید سید حسن آیت

خبر تیراندازی به افسرهایی که قرار بود راهپیمایان روز عاشورا را با بمب ناپالم مورد هدف قرار بدهند، میان مردم کوچه و بازار دهان به دهان می‌گشت. دکتر اسرافیلیان وقتی از موضوع با خبر شد، با خودش گفت که پس آن تلفن و آن پارازیت‌های رادیو، به خاطر همین بوده!

حتماً مفهوم مبارزۀ مسلحانه‌ای هم که سید‌حسن آیت در این سال‌ها همیشه تکرار می‌کرد، همین علمیات پیش‌گیرانۀ لویزان بوده!

1358، شهید دکتر سید حسن آیت در کنار شهید محمد منتظری و ابراهیم اسرافیلیان

۱۳۵۸، شهید دکتر سید حسن آیت در کنار شهید محمد منتظری و ابراهیم اسرافیلیان

کدام از راه رسیده؟! بندۀ خدا چند مرتبه بازداشت بوده. شنیدم در تیراندازی سرباز شهید شمس‌آبادی به شاه هم دستش توی جریان بوده. می‌گویند که توی موضوع تیراندازی لویزان، نقش مهمی داشته.

در ترتیب دادن ملاقات‌های افسرهای نیروی هوایی با امام خمینی در روز نوزدهم بهمن پنجاه و هفت، نقش اساسی داشته. تو به چنین آدم با شخصیتی می‌گویی از راه رسیده؟!

دکتر حسن آیت نماینده وقت تهران در مجلس و عضو مجلس خبرگان رهبری، ۱۴ مرداد ۶۰ در مسیرِ مجلس ترور شد و به شهادت رسید.

«آیت ولایت» به قلم محمد‌علی گودینی، شرح زندگی شهید سید‌حسن آیت، چاپ در کنگرۀ سرداران و ۲۵۰۰ شهید نجف‌آباد

1359، اصفهان، شهید دکتر سید حسن آیت قبل از آغاز سخنرانی در محفل دانش آموزان

۱۳۵۹، نجف آباد، شهید دکتر سید حسن آیت قبل از آغاز سخنرانی در محفل دانش آموزان

مبارزه مسلحانه شهید سید حسن آیت