محاکمه نمایندگان مجلس + تصاویر
محاکمه نمایندگان مجلس + تصاویر
محاکمه نمایندگان مجلس ؛ این خواسته تعدادی از مردم گلدشت در شهرستان نجف آباد است که آن را با امضای طومار مطرح کرده اند. انفعال کنونی مجلس فعلی در برابر قصورات دولت وقت بیانگر توطئه ای پنهان علیه انقلاب اسلامی ایران می باشد که شدت عمل این قوه در برخورد با مجرمان را می طلبد.

محاکمه نمایندگان مجلس ؛ این خواسته تعدادی از مردم گلدشت در شهرستان نجف آباد است که آن را با امضای طومار مطرح کرده اند.

متن این طومار به شرح زیر است:

خواهان: مردم انقلابی شهر گلدشت
خوانده: نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با استناد به ماده ی ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر حق مردم در دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت در چهار چوب شرع و قوانین نسبت به مقامات مسئول، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه؛ ما مردم انقلابی شهر گلدشت بنابر ماده ی ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم واز دادگاه کیفری استان تهران بعنوان مرجع رسیدگی به اتهامات اعضاء نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا با در نظر گرفتن اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مسئول بودن هر نماینده در برابر کل ملت و اصل ۴۳ مبنی بر تامین استقلال اقتصادی جامعه به اتهامات وارده بر نمایندگان که شامل عدم رعایت وظایف قانونی خود من جمله تساهل و تسامح در نظارت ها و پیگیری ها در عرصه ی اقتصادی(بحث قاچاق کالا و دام، عدم کنترل قیمت ها در عرصه های مختلف از جمله خودرو و مخالفت آنان با شکسته شدن انحصار دو خودرو ساز مطرح کشور،مسکن و مواد غذایی که از جمله نیازهای اولیه مردم می باشد) عرصه ی سیاسی (برجام و قانون FATF) و حتی عرصه های مختلف فرهنگی من جمله بحث فضای مجازی؛ بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که قوه ی قضائیه را بعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قلمداد می کند و همانطور که یکی از موارد وظایف این قوه احیای حقوق عامه نام برده شده است، از شما درخواست تشکیل دادگاهی شفاف و علنی برای تک تک نمایندگان را داریم تا به موجب اصل ۶۷۳قانون مجازات اسلامی دال بر خیانت آنان در امانتی که به ایشان سپرده شده است( تامین استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور) رسیدگی گردد.
لازم به ذکر است انفعال کنونی مجلس فعلی در برابر قصورات دولت وقت بیانگر توطئه ای پنهان علیه انقلاب اسلامی ایران می باشد که شدت عمل این قوه در برخورد با مجرمان را می طلبد.

 

نجف آباد نیوز

محاکمه نمایندگان مجلس

طوماری برای محاکمه نمایندگان مجلس