امسال با توجه به شرایط بهداشتی به وجود آمده، مراسم عزاداری محرم حال و هوایی متفاوت داشت. مجمع سائلین الزهرا(سلام‌لله‌علیها) نیز مراسم خود را در فضای باز کلوپ طالقانی در تقاطع خیابان های شهدا و آیت جنوبی برگزار کرد.

محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر

امسال با توجه به شرایط بهداشتی به وجود آمده، مراسم عزاداری محرم حال و هوایی متفاوت داشت. مجمع سائلین الزهرا(سلام‌لله‌علیها) نیز مراسم خود را در فضای باز کلوپ طالقانی در تقاطع خیابان های شهدا و آیت جنوبی برگزار کرد.

از نکات جالب این  برنامه می توان به اهدا هدایایی به کودکان شرکت کننده در مراسم، با پول شخصی هیات نوجوانان این مجمع اشاره کرد.

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 07 49 Copy 300x224

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 08 12 Copy 225x300

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 07 54 Copy 225x300

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 07 49 Copy 300x224

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 07 44 Copy 300x151

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 07 40 Copy 300x225

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 08 24 300x169

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 08 29 225x300

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر photo 2020 09 10 07 08 33 300x225

عزاداری مجمع سائلین الزهرا نجف آباد

محرم متفاوت مجمع سائلین الزهرا نجف آباد+تصاویر