محرم 99 در یزدانشهر، شرایط ویژه ای دارد. مراسم ها در فضای باز و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شده است.

محرم ۹۹ در یزدانشهر+فیلم

محرم ۹۹ در یزدانشهر، شرایط ویژه ای دارد. مراسم ها در فضای باز و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شده است.

عزاداری حضرت زهرا در نجف آباد محرم ۹۹ در یزدانشهر+فیلم محرم ۹۹ در یزدانشهر+فیلم                            10 300x200

محرم ۹۹ در یزدانشهر+فیلم

محرم ۹۹ در یزدانشهر+فیلم