مدیر ارشد که مثل خیلی ها یقه سفیدش را تا اون بالا بسته، قبل از ورود به سالن فرودگاه مصاحبه می کند و کلی شعار میده ولی موقع خروج فقط یک زیر پیراهن و زیرشلواری براش میمونه

مدیر ارشد دولتی با لباس راحتی در فرودگاه+فیلم

مدیر ارشد که مثل خیلی ها یقه سفیدش را تا اون بالا بسته، قبل از ورود به سالن فرودگاه مصاحبه می کند و کلی شعار میده ولی موقع خروج فقط یک زیر پیراهن و زیرشلواری براش میمونه

فرودگاه مدیر ارشد دولتی با لباس راحتی در فرودگاه+فیلم مدیر ارشد دولتی با لباس راحتی در فرودگاه+فیلم                300x197

فرودگاه