مردم خدمت گذار دولت ها شده اند
مردم خدمت گذار دولت ها شده اند

ابوالفضل ابوترابی گفت: قرار بود دولت ها خدمت‌گذار مردم باشند ولی در سال های پس از انقلاب حجم دولت های مختلف آن‌قدر زیاد شده که در حال حاضر مردم با پرداخت انواع مالیات و عوارض و تامین هزینه های جاری دستگاه های اجرایی، به نوعی خدمت‌‌گذار دولت ها شده اند. وی استخدام های بی رویه […]

ابوالفضل ابوترابی گفت: قرار بود دولت ها خدمت‌گذار مردم باشند ولی در سال های پس از انقلاب حجم دولت های مختلف آن‌قدر زیاد شده که در حال حاضر مردم با پرداخت انواع مالیات و عوارض و تامین هزینه های جاری دستگاه های اجرایی، به نوعی خدمت‌‌گذار دولت ها شده اند.

وی استخدام های بی رویه و بدون برنامه ریزی را یکی از عوامل افزایش سرسام آور هزینه های جاری کشور دانست و بیان داشت: «دولت های مختلف بایست به جای توسعه «عِده و عُدۀ» خود، به فکر خرید خدمت از بخش خصوصی و حتی مجموعه های خیریه باشند که این موضوع در موارد متعددی نیز به خوبی تجربه شده و جواب داده است.»

وی خاطر نشان کرد: «نزدیک به ۹۰ درصد بودجه جاری کشور به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل اختصاص پیدا کرده که این موضوع زنگ خطر را برای پروژه های عمرانی و زیرساختی به صدا درآورده است.»