مزایده ۲۴ هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد
مزایده ۲۴ هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد
روزنامه «نصف جهان»، آگهی مزایده فروش حدود 24 هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد را که متعلق به شرکت منحله شرکت تعاونی مسکن کارکنان این مجموعه بوده را منتشر کرده است.

مزایده ۲۴ هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد

روزنامه «نصف جهان»، آگهی مزایده فروش حدود ۲۴ هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد را که متعلق به شرکت منحله شرکت تعاونی مسکن کارکنان این مجموعه بوده را منتشر کرده است.

این میزان، یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی زمینی مزروعی در نزدیکی ویلاشهر محسوب می شود.

مزایده 24 هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد

مزایده ۲۴ هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد

مزایده ۲۴ هزار مترمربع از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد