کانال شهر من در تلگرام، یک مستند حیات وحش را با لهجه نجف آبادی باز تولید کرده است.

مستند راز بقا با لهجه ی نجف آبادی+فیلم

کانال شهر من در تلگرام، یک مستند حیات وحش را با لهجه نجف آبادی باز تولید کرده است.

کانال شهر من در تلگرام، یک مستند حیات وحش را با لهجه نجف آبادی باز تولید کرده است.

مستند راز بقا

مستند راز بقا

مستند راز بقا با لهجه ی نجف آبادی+فیلم