کانال شهر من در تلگرام، یک مستند حیات وحش را با لهجه نجف آبادی باز تولید کرده است.

مستند راز بقا با لهجه ی نجف آبادی+فیلم

کانال شهر من در تلگرام، یک مستند حیات وحش را با لهجه نجف آبادی باز تولید کرده است.

کانال شهر من در تلگرام، یک مستند حیات وحش را با لهجه نجف آبادی باز تولید کرده است.

مستند راز بقا مستند راز بقا با لهجه ی نجف آبادی+فیلم مستند راز بقا با لهجه ی نجف آبادی+فیلم             1 300x200

مستند راز بقا

مستند راز بقا با لهجه ی نجف آبادی+فیلم