شهرداری نجف آباد در راستای اجرای دستورالعمل های ستاد های کشوری، استانی و شهرستانی مقابله با کرونا، فرآیند انسداد ورودی های مختلف شهر نجف آباد را در دستور کار خود قرار داده است.

مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر

شهرداری نجف آباد در راستای اجرای دستورالعمل های ستاد های کشوری، استانی و شهرستانی مقابله با کرونا، فرآیند انسداد ورودی های مختلف شهر نجف آباد را در دستور کار خود قرار داده است.

انسداد ورودی های نجف آباد مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر photo                  300x300

انسداد ورودی های نجف آباد

انسداد ورودی های نجف آباد مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر photo                  1024x1024
انسداد ورودی های نجف آباد
انسداد ورودی های نجف آباد مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر photo                  1024x1024
انسداد ورودی های نجف آباد
انسداد ورودی های نجف آباد مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر photo                  1024x1024
انسداد ورودی های نجف آباد
انسداد ورودی های نجف آباد مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر photo                  1024x1024
انسداد ورودی های نجف آباد
انسداد ورودی های نجف آباد مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر photo                  1024x1024
انسداد ورودی های نجف آباد

مسدودسازی ورودی های نجف آباد+تصاویر