مسکن، اولین اولویت دولت رییسی
مسکن، اولین اولویت دولت رییسی
تولید هر واحد مسکونی مساوی با ۲۲۰ شغل است. همچنین ما دولت را مکلف به تولید یک میلیون مسکن در سال کرده ایم لذا دولت با اجرای این قانون می تواند چندین موضوع را مورد هدف قرار دهد.

مسکن، اولین اولویت دولت رییسی

تحلیل بازار: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با بیان اینکه مجلس ظرفیت های قانونی تولید مسکن در بودجه سالیانه را مدنظر قرار داده است، گفت: تولید هر واحد مسکونی مساوی با ۲۲۰ شغل است. همچنین ما دولت را مکلف به تولید یک میلیون مسکن در سال کرده ایم لذا دولت با اجرای این قانون می تواند چندین موضوع را مورد هدف قرار دهد.

ابوالفضل ابوترابی اظهارداشت: عمده تولید مسکن با تجهیزات ساخت داخل است. همچنین با تولید مسکن مشکلات مستاجران رفع شده و قانون در این زمینه اجرا می شود.

ابوترابی با بیان اینکه ما در تولید مسکن دچار عقب ماندگی هستیم، تصریح کرد: به اعتقاد بنده دولت سیزدهم در نخستین  گام خود باید به تولید مسکن بپردازد چراکه مسکن یک بخش پیشران بوده و می تواند مشکلات عمده جامعه در زمینه اشتغال و همچنین ازدواج جوانان را برطرف کند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

مسکن، اولین اولویت دولت رییسی