رضا حسینی خبرنگار صدا و سیما در شهرستان نجف آباد، در گزارشی به انعکاس مشکلات معلمان خرید خدمت در سطح استان اصفهان پرداخته است.

مشکلات معلمان خرید خدمت استان اصفهان+فیلم

رضا حسینی خبرنگار صدا و سیما در شهرستان نجف آباد، در گزارشی به انعکاس مشکلات معلمان خرید خدمت در سطح استان اصفهان پرداخته است.
معلم مشکلات معلمان خرید خدمت استان اصفهان+فیلم مشکلات معلمان خرید خدمت استان اصفهان+فیلم                   300x209

معلم

مشکلات معلمان خرید خدمت استان اصفهان+فیلم