مصاحبه افسر ارتشی مامور به تیپ نجف‌اشرف در سال۶۱+فیلم
مصاحبه افسر ارتشی مامور به تیپ نجف‌اشرف در سال۶۱+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آبان61 توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقه موسیان (دهلران) و طی مراحل عملیات محرم ضبط شده، «ستوان انجم‌شعاع» که شک داریم نام‌خانوادگی‌اش را درست متوجه شده باشیم، به عنوان افسر رابط توپخانه بین تیپ و نیروهای ارتش، با محمود اصفهانی مصاحبه می‌کند.

مصاحبه افسر ارتشی مامور به تیپ نجف‌اشرف در سال۶۱+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که آبان۶۱ توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقه موسیان (دهلران) و طی مراحل عملیات محرم ضبط شده، «ستوان انجم‌شعاع» که شک داریم نام‌خانوادگی‌اش را درست متوجه شده باشیم، به عنوان افسر رابط توپخانه بین تیپ و نیروهای ارتش، با محمود اصفهانی مصاحبه می‌کند.

در کنار این افسران ارتشی، جمعی از رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف (که در آن زمان هنوز تیپ بود) به همراه نیروهایی از جهاد‌سازندگی نجف‌آباد حضور دارند و در پایان مصاحبه با اشاره آرام اصفهانی، شروع به تکبیر گفتن می‌کنند.

قبل از این افسر ارتشی نیز، نیروی دیگری از ارتش مصاحبه کرده که فیلم آن به صورت جداگانه منتشر می‌شود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه افسر ارتشی مامور به تیپ نجف‌اشرف در سال۶۱+فیلم