تعدادی از جوانان، با برخی عزاداران شرکت کننده در مراسم عزاداری گلزار شهدای نجف آباد مصاحبه کرده اند.

مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد

تعدادی از جوانان، با برخی عزاداران شرکت کننده در مراسم عزاداری گلزار شهدای نجف آباد مصاحبه کرده اند.
عزاداری محرم 99 در یادمان شهدای نجف آباد مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد                         1399 5 300x225

عزاداری محرم ۹۹ در یادمان شهدای نجف آباد

مصاحبه با عزاداران مراسم گلزار شهدا نجف آباد