مصاحبه سید‌تقی طاهری از خمینی‌شهر+فیلم
مصاحبه سید‌تقی طاهری از خمینی‌شهر+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال66 و در آستانه عملیات والفجر10 در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، سیدتقی طاهری از خمینی‌شهر، یکی از رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

مصاحبه سید‌تقی طاهری از خمینی‌شهر+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال۶۶ و در آستانه عملیات والفجر۱۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز (پایگاه شهید مدنی) ضبط شده، سیدتقی طاهری از خمینی‌شهر، یکی از رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف، مصاحبه می‌کند.

احتمال دارد، طاهری نیروی گردان امام‌حسین(ع) لشکر۸نجف‌اشرف باشد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مصاحبه سید‌تقی طاهری از خمینی‌شهر+فیلم