مصاحبه محسن ابوترابی از نجف‌آباد در سال۶۶+فیلم
مصاحبه محسن ابوترابی از نجف‌آباد در سال۶۶+فیلم
خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که تیرماه سال 66 طی عملیات نصر5 در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، محسن ابوترابی از نجف‌آباد مصاحبه می‌کند.

مصاحبه محسن ابوترابی از نجف‌آباد در سال۶۶+فیلم

خانه ایثار نجف آباد:در این فیلم که تیرماه سال ۶۶ طی عملیات نصر۵ در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، محسن ابوترابی از نجف‌آباد مصاحبه می‌کند.
ابوترابی که خود را مسئول تدارکات گردان معرفی می‌کند، نام زادگاهش را نمی‌برد ولی از لهجه‌اش مشخص است که باید اهل نجف‌آباد باشد.
با توجه به مصاحبه‌های قبلی انجام شده در همین فیلم، گردانِ مورد اشاره ابوترابی، همان واحد تخریب لشکر۸نجف‌اشرف است.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

مصاحبه محسن ابوترابی از نجف‌آباد در سال۶۶+فیلم