شورای اسلامی شهر نجف آباد در جریان هشتاد و نهمین جلسه خود مصوب کرده با تشکیل کمیسیونی پنج نفره، درخواست تخفیف اشخاص بی بضاعت در موضوع تعرفه های عوارض ساختمانی بررسی شده و در صورت تصویب شورا، تا سقف پنج میلیون تومان تخفیف داده شود.

تخفیف ۵میلیونی شورای نجف آباد برای بی بضاعت ها

شورای اسلامی شهر نجف آباد در جریان هشتاد و نهمین جلسه خود مصوب کرده با تشکیل کمیسیونی پنج نفره، درخواست تخفیف اشخاص بی بضاعت در موضوع تعرفه های عوارض ساختمانی بررسی شده و در صورت تصویب شورا، تا سقف پنج میلیون تومان تخفیف داده شود.

متن کامل این مصوبه که در پنجمین روز آبان ماه امسال به تصویب رسیده، مطابق اطلاعات  پایگاه خبری شورای اسلامی شهر  به شرح زیر می باشد:

ماده ۱: جهت تشخیص اشخاص بی بضاعت کمیسیونی متشکل از سه نفر اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای اسلامی شهر و معاون اداری مالی شهرداری نجف آباد، مدیر منطقه مربوطه تشکیل می گردد .

ماده ۲: کمیسیون موصوف با بررسی و تحقیقات از هر طریقی که مقتضی بداند پس از تأیید موضوع با اکثریت آراء میتواند تا سقف مبلغ پنجاه میلیون ریال ، کلیه تعرفه های عوارض ساختمانی دفترچه عوارض مصوب شورای شهر را کاهش دهد لازم بذکر است در صورت عدم پوشش کاهش عوارض ساختمانی ، سهم سرانه تفکیکی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ( سهم سرانه شهرداری مصوبه شورای شهر ) نیز جهت تأمین سقف مبلغ مذکور کاهش می یابد. مفاد این مصوبه عمومی و به استناد مفاد ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مفاد آئین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر قابل اجرا است (ضمناً محل تأمین اعتبار آن در ردیف ۴۱۷۰۳ کمک و اعانات به مستمندان می باشد) .

تبصره ۱: این معافیت صرفاً جهت پلاک های مسکونی (صرف نظر از نوع کاربری مصوب ) دارای حداکثر یک طبقه و ۲۰۰ متر زیربنای مفید می باشد .

تبصره ۲: اشخاص مشمول مصوبه پس از تأیید می بایست الباقی بدهی خود را نقداً یا درصورت تشخیص کمیسیون بصورت تقسیط پرداخت نمایند .در صورت عدم پرداخت نقدی بیش از ۳ ماه یا تأخیر در پرداخت اقساط ، مبلغ معافیت منتفی و تأیید مجدد آن منوط به تصویب کمیسیون می باشد.

ماده ۳: این معافیت شامل تسویه بدهی هنگام نقل و انتقال ملک و پاسخ دفترخانه اسناد رسمی موضوع تبصره ۸ قانون شهرداری نیست .

ماده ۴: چنانچه اشخاص استفاده کننده از این معافیت جهت برقراری انشعابات برق ، آب ، گاز نیاز به پاسخ استعلام شهرداری داشته باشند . شهرداری مکلف است پس از دریافت تضمینات کافی ( از قبیل چک یا سفته ) نسبت به پاسخ نامه های شرکت های خدمات رسان (آب ، برق ، گاز ) با قید میزان معافیت و الباقی بدهی و اینکه برقراری انشعاب از نظر شهرداری بلامانع است اقدام نمایند که پس از بحث و بررسی طرح فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

شورای شهر نجف آباد تخفیف ۵میلیونی شورای نجف آباد برای بی بضاعت ها تخفیف ۵میلیونی شورای نجف آباد برای بی بضاعت ها                  300x182

شورای شهر نجف آباد

تخفیف ۵میلیونی شورای نجف آباد برای بی بضاعت ها