شورای اسلامی شهر نجف آباد، اخیرا و به پیشنهاد محمد منتظری یکی از اعضاء، مصوبه ای در خصوص معافیت کتابفروشی ها از پرداخت عوارض داشته است. این طرح در خصوص کسانی که متقاضی احداث یا تاسیس کتابفروشی (نه لوازم التحریر) هستند تا وقتی که کتابفروشی را ادامه می دهند، مصوب شده.

معافیت کتابفروشی های نجف آباد از پرداخت عوارض

شورای اسلامی شهر نجف آباد، اخیرا و به پیشنهاد محمد منتظری یکی از اعضاء، مصوبه ای در خصوص معافیت کتابفروشی ها از پرداخت عوارض داشته است. این طرح در خصوص کسانی که متقاضی احداث یا تاسیس کتابفروشی (نه لوازم التحریر) هستند تا وقتی که کتابفروشی را ادامه می دهند، مصوب شده.

متن مصوبه: کلیه عوارضات صدور پروانه اعم از زیربنا، پذیره، ارزش افزوده بر تراکم تغییر کاربری، حذف پارکینگ و هزینه های تفکیک و عوارض ماده ۱۰۱ اصلاحی و قدیم قانون شهرداری و امثالهم برای احداث مراکز عرضه کتاب و کتابفروشی با ارائه معرفی نامه از اداره ارشاد اسلامی شهرستان نجف آباد و رعایت ضوابط شهرسازی، از پرداخت عوارض معاف گردند.

تبصره یک: در پروانه صادره تصریح گردد که در صورت تغییر شغل، عوارضات متعلقه به بهای روز دریافت خواهد شد و بازگشت مجدد به کتابفروشی مانع از دریافت عوارض نیست.

تبصره دو: کاربری های دیگر (مسکونی، تجاری و… ) در صورت تبدیل محل به  کتابفروشی با رعایت مفاد مصوبه فوق الذکر نیز مشمول این معافیت خواهد بود.

شورای شهر معافیت کتابفروشی های نجف آباد از پرداخت عوارض معافیت کتابفروشی های نجف آباد از پرداخت عوارض                   300x180

شورای شهر

معافیت کتابفروشی های نجف آباد از پرداخت عوارض