با حکم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عبدالله عسگری به عنوان رییس جدید بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد معرفی شد.

معرفی رییس جدید بیمارستان نجف آباد

با حکم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عبدالله عسگری به عنوان رییس جدید بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد معرفی شد.

عسگری که متخصص داخلی است، در دو سال گذشته ریاست بیمارستان شهدای لنجان را بر عهده داشت و پیش از آن هم برای مدتی در یکی از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت می کرد.

غلامحسین سلیمانی نسب متخصص بیهوشی (نفر اول از سمت راست)، طی هفت سال گذشته ریاست این مجموعه درمانی در نجف آباد را بر عهده داشت.

بیمارستان شهید محمد منتظری معرفی رییس جدید بیمارستان نجف آباد معرفی رییس جدید بیمارستان نجف آباد                          300x187

بیمارستان شهید محمد منتظری

معرفی رییس جدید بیمارستان نجف آباد