برخی از مسافران نوروزی که ابتدای سال ۹۷ را به سفر به نجف آباد و یادمان شهدای این شهر اختصاص داده اند، از حس و حالشان از حضور در کنار مزار پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی می گویند.

مهمانان شهید حججی+فیلم

برخی از مسافران نوروزی که ابتدای سال ۹۷ را به سفر به نجف آباد و یادمان شهدای این شهر اختصاص داده اند، از حس و حالشان از حضور در کنار مزار پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی می گویند.

«محمد»این فیلم را از «فتن نیوز» برایمان فرستاده

 

دومین سالگرد مهمانان شهید حججی+فیلم مهمانان شهید حججی+فیلم                           3
دومین سالگرد شهادت شهید حججی

مهمانان شهید حججی+فیلم