نجف آباد نیوز

اساتید دانشگاه آزاد، پژوهشگر برتر ایران شدند

0

اساتید دانشگاه آزاد، پژوهشگر برتر ایران شدند

اعضاء هبات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌ آباد در ردیف پژوهشگران یک‌درصد برتر ايران قرار گرفتند.

پایگاه خبری دانشگاه: دكتر آرش کریمی‌پور و دكتر مسعود افرند دو عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف‌آباد توسط پايگاه ISC به عنوان پژوهشگران يك‌درصد برتر ايرانی در حوزه مهندسی معرفی شدند.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دكترآرش کریمی‌پور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد با تعداد ۲هزار ۲۳۳استناد ودكتر مسعود افرند نيز با یک‌هزار و ۷۸۰استناد را در حوزه فنی و مهندسی در لیست یک‌درصد پژوهشگران برتر اعلام کرده است.

دكتركريمی‌پور دارای بیش از ۱۰۰مقاله و شاخص H ایندکس ۴۱و دكتر افرند با بیش از ۱۰۰مقاله و شاخص H ایندکس ۴۲در پایگاه بين‌المللی Scopus هستند.

فهرست پژوهشگران یک درصد برتر گزارشی سالانه از پژوهشگران پراستناد در ۲۲حوزه موضوعی علوم و علوم اجتماعی است.

داده‌های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک‌درصد برتر از سامانه شاخص‌های اساسی علم (Esential Science Indicators (ESI و وب‌علوم (Web of Science (WOS در بازه زمانی ۲۰۰۸تا ۲۰۱۷استخراج شده است.

داده‌های استخراج شده براساس حدود آستانه استنادی ESI مورد ارزيابی قرار می‌گيرد و  اساتید دانشگاه كه برحسب حوزه موضوعی و بازه زمانی در محدوده مقادير حدود آستانه قرار گيرند، به‌عنوان نويسندگان يك درصد برتر ایران معرفی می‌‌شوند.

نجف آباد نیوز

اساتید دانشگاه آزاد نجف آباد دانشگاه آزاد اساتید دانشگاه آزاد، پژوهشگر برتر ایران شدند
دكتر آرش کریمی‌پور و دكتر مسعود افرند

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.