فضل الله خلیلی پژوهشگر تاریخ شفاهی نجف آباد، در بخشی از کتاب «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد»، تعدادی از موقوفات مسجد بازار نجف آباد را چنین شرح داده است:

موقوفات جالب یک مسجد در نجف آباد

فضل الله خلیلی پژوهشگر تاریخ شفاهی نجف آباد، در بخشی از کتاب «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد»، تعدادی از موقوفات مسجد بازار نجف آباد را چنین شرح داده است:

– اجاره یکی از مغازه های مسجد برای حقوق متولی مسجد در نظر گرفته شده است.

– اجاره مغازه دومی را به عنوان حقوق امام جماعت مسجد در نظر گرفته اند.

– مغازه سومی وقف هزینه لوازم روشنایی و روغن چراغ مسجد گردیده است.

– عواید مغازه چهارمی را برای خرید فرش و گلیم مسجد در کنار نو و کهنه کردن آنها در نظر گرفته اند.

– آخرین و جالب ترین مورد وقف، مغازه ای است که در آمد آن می بایستی خرج آب و یخ گردد تا نمازگزاران و مسلمین در تابستان بتوانند از آب سالم و سرد برخوردار گردند.

علاوه بر اینها سنگ نوشته ای بر دیوار مسجد نیز نصب شده که شخصی به نام حاجی محمد علی (فرزند مرحوم آقا احمد نجف آبادی) در سال ۱۳۰۵ ق دو باب مغازه را در بازار وقف مسجد نموده است.

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد موقوفات جالب یک مسجد در نجف آباد موقوفات جالب یک مسجد در نجف آباد                                    261x300

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

موقوفات جالب یک مسجد در نجف آباد