نابودی تدریجی آثار رزمندگان لشکر۸نجف اشرف
نابودی تدریجی آثار رزمندگان لشکر۸نجف اشرف
صدای ماندگار سردار شهید احمد کاظمی که برای اولین بار عبارت «خرمشهر را خدا آزاد کرد» را پشت بی سیم اعلام کرد، این روزها زیاد پخش می شود ولی بد نیست بدانید دهها و شاید صدها نمونه از این صداهای ارزشمند به همراه دیگر یادگاری های رزمندگان و شهدای لشکر۸ نجف اشرف به تدریج در حال نابودی هستند.

نابودی تدریجی آثار رزمندگان لشکر۸نجف اشرف

صدای ماندگار سردار شهید احمد کاظمی که برای اولین بار عبارت «خرمشهر را خدا آزاد کرد» را پشت بی سیم اعلام کرد، این روزها زیاد پخش می شود ولی بد نیست بدانید دهها و شاید صدها نمونه از این صداهای ارزشمند به همراه دیگر یادگاری های رزمندگان و شهدای لشکر۸ نجف اشرف به تدریج در حال نابودی هستند.

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

با وجود گذشت چندین سال از پایان جنگ، هنوز موزه ای از آثار و یادگاری های رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف تشکیل نشده و مجموعه هایی که سال ها پیش اقدام به جمع آوری این یادگاری ها کردند، پاسخ روشنی در خصوص سرنوشت این آثار ندارند.

یکی از نیروهای ارزشی در خصوص صدای سردار شهید احمد کاظمی در پشت بیسیم در زمان آزادسازی خرمشهر می گوید: یکی از دوستان تعریف می کرد که از انبار چندین صندوق نوار کاست را گذاشته بودند بیرون تا امحاء شوند. از بین آن ها خیلی تصادفی این نوار را گوش دادم و این صدای تاریخی را پیدا کردم.

یکی از شهروندان نیز معتقد است: دهها کارتن از آثار شهدای نجف آباد را در وضعیتی بسیار بد و نامناسب در جایی نگهداری می کردند که بعد از تغییر کاربری آن مجموعه، به ساختمان دیگری منتقل کردند و من خیلی اتفاقی بخشی از این آثار را دیدم. خیلی از آن ها خیس شده یا از بین رفته بودند.

نیروهای لشکر ۸ نجف اشرف مثل فرمانده شان شهید احمد کاظمی، به شدت از دوربین و عکس فراری بودند ولی همین تعداد آثار معدود به جا مانده از آن ها نیز در غفلت و بی توجهی دستگاه های عریض و طویل دولتی، به شدت در معرض خطر نابودی قرار گرفته اند.

نجف آباد نیوز، آماده انعکاس پاسخ و دفاعیات دستگاه های متولی در این خصوص است.