صدا و سیما:علیرضا غیور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد در جلسه امنیت غذا در فرمانداریگفت: در بازرسی های یک ماه گذشته از مغازهای شیرینی فروشی، 4 هزار کیلوگرم گز فاسد شده کشف و معدوم شد.

نابودی چهار تن گز فاسد شده در نجف آباد

صدا و سیما:علیرضا غیور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد در جلسه امنیت غذا در فرمانداریگفت: در بازرسی های یک ماه گذشته از مغازهای شیرینی فروشی، ۴ هزار کیلوگرم گز فاسد شده کشف و معدوم شد.

پرونده متخلفان نیز تحویل مر اجع قضایی شده است.

مواد غذایی فاسد نابودی نابودی چهار تن گز فاسد شده در نجف آباد               2

مواد غذایی فاسد

نجف آباد نیوز