خبرگزاری صدا و سیما: کارشناسان شبکه بهداشت طی بازرسی های خود از مراکز عرضه لبنیات، پانصد کیلو پنیر فاسد را کشف و معدوم کردند. پرونده این متخلف حوزه غذایی نیز تحویل مراجع قضایی شده.

نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد

خبرگزاری صدا و سیما: کارشناسان شبکه بهداشت طی بازرسی های خود از مراکز عرضه لبنیات، پانصد کیلو پنیر فاسد را کشف و معدوم کردند. پرونده این متخلف حوزه غذایی نیز تحویل مراجع قضایی شده.

پنیر فاسد نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد                   300x187

پنیر فاسد

نابودی ۵۰۰ کیلو پنیر فاسد در نجف آباد