نامزدهای انتخاباتی بخوانند
نامزدهای انتخاباتی بخوانند

نامزدهای انتخاباتی بخوانند(پیامهای انتخاباتی جهت درج در صفحه تلگرام) به زودی از آخرین وضعیت آمار و مخاطبین تلگرامی کاندیدهای کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی از شهرستان نجف آباد و تیران و کرون شما را مطلع می نماییم

نامزدهای انتخاباتی بخوانند(پیامهای انتخاباتی جهت درج در صفحه تلگرام)

به زودی از آخرین وضعیت آمار و مخاطبین تلگرامی کاندیدهای کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی از شهرستان نجف آباد و تیران و کرون شما را مطلع می نماییم