نتایج انتخابات روستاهای فیلور- حاجی آباد- همت آباد- جلال آباد- نهضت آباد- رحمت آباد
نتایج انتخابات روستاهای فیلور- حاجی آباد- همت آباد- جلال آباد- نهضت آباد- رحمت آباد

نتایج انتخابات روستاهای فیلور- حاجی آباد- همت آباد- جلال آباد- نهضت آباد- رحمت آباد نتایج اخذ رای انتخابات روستای فیلور تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد اعضای اصلی: رحمت اله محمدی قهدریجانی نام پدرقربانعلی دارای ۳۳۶ رای علی خلیلی فیلوری نام پدرحیدر دارای ۲۷۰ رای اسماعیل ابراهیمی سلطان آبادی نام پدرابوالقاسم دارای ۲۶۸ رای علی […]

نتایج انتخابات روستاهای فیلور- حاجی آباد- همت آباد- جلال آباد- نهضت آباد- رحمت آباد

نتایج اخذ رای انتخابات روستای فیلور تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد
اعضای اصلی:

 1. رحمت اله محمدی قهدریجانی نام پدرقربانعلی دارای ۳۳۶ رای
 2. علی خلیلی فیلوری نام پدرحیدر دارای ۲۷۰ رای
 3. اسماعیل ابراهیمی سلطان آبادی نام پدرابوالقاسم دارای ۲۶۸ رای

علی البدل :

 1. حسین براهیمی سلطان آبادی نام پدر حبیب اله دارای ۲۳۵ رای
 2. حجت اله ابراهیمی نام پدر عوضعلی دارای ۲۰۷ رای

به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی روستای فیلور انتخاب شدند.

 

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای حاجی آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد
اعضای اصلی :

 1. حسینعلی رحیمی حاجی آبادی نام پدرباقر دارای ۴۵۵ رای
 2. مجتبی عرب پور نام پدرمحمود دارای ۳۹۹ رای
 3. یداله قیصریه نجف آبادی نام پدرحسین علی دارای ۳۵۳ رای
 4. ابراهیم صالحی نام پدررجبلعی دارای ۳۴۸ رای
 5. عباسعلی حیدری حاجی آبادی نام پدرنعمت اله دارای ۳۴۴ رای

علی البدل :

 1. مهدی گل افشانی نام پدر رجبعلى دارای ۳۲۸ رای
 2. محمدعلی صالحی نام پدر رضا دارای ۳۱۲ رای
 3. اسماعیل اصلانی نام پدر نورمحمد دارای ۳۰۴ رای

 

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای همت آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد
اعضای اصلی :

 1. اسماعیل صالحی نام پدرعباس دارای ۶۸ رای
 2. علی صالحی نام پدرحسینعلی دارای ۴۴ رای
 3. محمدجواد صالحی حاجی آبادی نام پدراسداله دارای ۴۴ رای

علی البدل :

 1. خانم مصطفی صالحی حاجی آبادی نام پدر غلامرضا دارای ۴۰ رای
 2. مریم حیدری حاجی آبادی نام پدر نعمت الله دارای ۳۶ رای

 

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای جلال آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد
اعضای اصلی :

 1. رضا جلالی نام پدررحیم دارای ۶۳۰ رای
 2. محسن محمدشفیع جلال آبادی نام پدرحسینعلی دارای ۵۰۰ رای
 3. مرتضی جلالی جلال آبادی نام پدرحسینعلی دارای ۴۶۶ رای
 4. علی رضا صادقی جلال آبادی نام پدرعلی دارای ۴۵۳ رای
 5. رضا لطفی جلال آبادی نام پدرقاسمعلی دارای ۴۴۶ رای

علی البدل :

 1. محسن لطفی جلال آبادی نام پدر قاسمعلی دارای ۴۴۲ رای
 2. فاطمه ابراهیمی جلال آبادی نام پدر محمود دارای ۴۲۰ رای
 3. رسول جلالی جلال آبادی نام پدر سبزعلی دارای ۴۲۰ رای

 

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای نهضت آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد
اعضای اصلی :

 1. رضا جعفری نام پدراحمد دارای ۹۹۰ رای
 2. عباس صادقی نام پدررضا دارای ۹۲۹ رای
 3. مجتبی غفاری نام پدرجعفر دارای ۷۴۳ رای
 4. عباس صادقی نام پدرغلامعلی دارای ۷۰۵ رای
 5. علی بابائی شاهدانی نام پدرمحمد دارای ۵۷۲ رای

علی البدل :

 1. محمدزمان احمدی نام پدر عبدالخالق دارای ۵۵۳ رای
 2. علی احمدی شاهدانی نام پدر احمد دارای ۵۰۷ رای
 3. اکبر بابائی شاهدانی نام پدر قنبرعلی دارای ۳۳۴ رای

 

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای رحمت آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد
اعضای اصلی :

 1. کریم حیدری نام پدریوسف دارای ۵۸۸ رای
 2. محمد رحیمی نام پدرحسینعلی دارای ۴۶۴ رای
 3. زهرا محمودوند نام پدرمرتضی دارای ۴۳۴ رای
 4. محمد براهیمی سلطان آبادی نام پدراحمد دارای ۳۹۵ رای
 5. احمد مهدیان سلطان آبادی نام پدرغلامحسین دارای ۳۴۲ رای

علی البدل :

 1. علی حیدری نام پدر ایرج دارای ۲۹۶ رای
 2. بهروز براهیمی سلطان آبادی نام پدر علیرضا دارای ۲۳۹ رای
 3. حمید براهیمی سلطان آبادی نام پدر علیرضا دارای ۲۰۸ رای

 

نتایج اخذ رای انتخابات روستای فیلور تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای حاجی آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای همت آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای رحمت آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای نهضت آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات شهر نجف آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد

صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات روستای جلال آباد تابع بخش مرکزی شهرستان نجف آباد