مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: همه مقاطع تحصیلی مدارس مهر دشت از توابع شهرستان نجف آباد فردا تعطیل اعلام شد.

نجف آباد، تعطیل نشد

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: همه مقاطع تحصیلی مدارس مهر دشت از توابع شهرستان نجف آباد فردا تعطیل اعلام شد.

علیرضا مهدی با بیان اینکه درخواست تعطیلی مدارس برخی از مناطق شهری و روستایی استان اصفهان با توجه به بارش‌های اخیر اعلام شده است، اظهار کرد: تاکنون هفت شهر درخواست تعطیلی داشته اند که تاکنون تنها با تعطیلی همه مقاطع تحصیلی در بخش مهر دشت از توابع شهرستان نجف آباد موافقت شده است.

تاکنون هیچ خبری از تعطیلی مدارس و ادارات نجف آباد اعلام نشده است.

تعطیلی مدارس

تعطیلی مدارس

نجف آباد، تعطیل نشد