جمعه هفته گذشته نماز باران در شمال شهر نجف آباد برگزار شد. منتخب تصاویر این نماز را از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی ببینید.

جمعه هفته گذشته نماز باران در شمال شهر نجف آباد برگزار شد. منتخب تصاویر این نماز را از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی ببینید.