نقش سپاه در بارندگی ها
نقش سپاه در بارندگی ها
طبق اظهارات و مستندات ارائه شده توسط سردار جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران، این مجموعه در بارندگی های قابل توجه ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری، با باروری ابرها نقش مهمی داشته است.

نقش سپاه در بارندگی ها

طبق اظهارات و مستندات ارائه شده توسط سردار جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران، این مجموعه در بارندگی های قابل توجه ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری، با باروری ابرها نقش مهمی داشته است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اجاره چند فروند هواپیمای ویژه این کار از روسیه اظهار داشت: بدون انجام این کار که محوریت آن را نیروی هوا و فضای سپاه عهده دار شده، با مشکلات بسیار جدی تری در عرصه آب مواجه می شدیم.

نماینده مردم در مجلس افزود: تا پیش از این دولت مجوزی در این خصوص به سپاه نداده بود و به این شدت نیز با مشکل خشکسالی مواجه نشده بودیم.

اشاره برخی کارشناسان به دزدی ابرها دیگر مطلبی بود که این نماینده مجلس با تشریح آن اظهار داشت: وقوع چنین اقداماتی با توجه به پیشرفت های علمی چندان دور از ذهن نیست به طوری که علاوه بر نقشه های هوایی مرز ایران و ترکیه که به نوعی این ادعا را ثابت می کند، ما در افغانستان نیز شاهد این شدت از خشکسالی نبوده ایم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

نقش سپاه در بارندگی ها