دانش آموزان دبیرستان علم الهدی نجف آباد، نماهنگی ویژه آغاز محرم تولید کرده اند.

نماهنگ محرمی دبیرستان علم الهدی نجف آباد+فیلم

دانش آموزان دبیرستان علم الهدی نجف آباد، نماهنگی ویژه آغاز محرم تولید کرده اند.
محرم نماهنگ محرمی دبیرستان علم الهدی نجف آباد+فیلم نماهنگ محرمی دبیرستان علم الهدی نجف آباد+فیلم 75482044425773274479 300x197

نماهنگ محرمی دبیرستان علم الهدی نجف آباد+فیلم