نهال کاری نونهالان نجف آبادی
نهال کاری نونهالان نجف آبادی

شنبه هفته جاری باغ بانوان نجف آباد شاهد حضور پانصد و ۱۵ نونهال از ۱۴ مهد کودک بود که خود را برای کاشت نهال به این مجموعه رسانده بودند.  

شنبه هفته جاری باغ بانوان نجف آباد شاهد حضور پانصد و ۱۵ نونهال از ۱۴ مهد کودک بود که خود را برای کاشت نهال به این مجموعه رسانده بودند.