همسر محسن حججی:سَرش رفت تا روسری نرود
همسر محسن حججی:سَرش رفت تا روسری نرود

خبرگزاری فارس از همسر شهید محسن حججی، مصاحبه ای را منتشر کرده که دیدن آن را به تمام کسانی که مدعی اند، محسن قهرمانی زندگی شان است را توصیه می کنیم. او از عشق محسن به احمد کاظمی و آقا می گوید و توصیه ای برای بانوان دارد.

خبرگزاری فارس از همسر شهید محسن حججی، مصاحبه ای را منتشر کرده که دیدن آن را به تمام کسانی که مدعی اند، محسن قهرمانی زندگی شان است را توصیه می کنیم.

او از عشق محسن به احمد کاظمی و آقا می گوید و توصیه ای برای بانوان دارد.