گروه جهادی تبلیغی علمدار، در اولین دهه ماه محرم اقدام به برگزاری روضه سیار در نقاط مختلف کرده اند. در هفتمین شب محرم، این مراسم در کوچه شهید افلاکیان برگزار شد.

هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر

گروه جهادی تبلیغی علمدار، در اولین دهه ماه محرم اقدام به برگزاری روضه سیار در نقاط مختلف کرده اند. در هفتمین شب محرم، این مراسم در کوچه شهید افلاکیان برگزار شد.

این کوچه، ۹ شهید دارد.

روضه سیار در نجف آباد- محرم99 هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 27 08 01 14 300x225

روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹

هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر

 

روضه سیار در نجف آباد- محرم99 هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 27 08 01 27 1024x576
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99 هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 27 08 01 24 1024x576
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99 هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 27 08 01 21 1024x576
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99 هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 27 08 01 18 1024x767
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹
روضه سیار در نجف آباد- محرم99 هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر هیات عزاداری سیار در نجف آباد+تصاویر photo 2020 08 27 08 01 14 1024x768
روضه سیار در نجف آباد- محرم۹۹