ایلنا: استاندار اصفهان گفت: در مجموع بیش از ۲ هزار هکتار از گستره شهرهای استان اصفهان شامل اصفهان، کاشان، خمینی شهر، نجف آباد و شهرضا را مناطق حاشیه نشین تشکیل می‌دهند.

وجود ۲هزار هکتار حاشیه نشینی در استان اصفهان

ایلنا: استاندار اصفهان گفت: در مجموع بیش از ۲ هزار هکتار از گستره شهرهای استان اصفهان شامل اصفهان، کاشان، خمینی شهر، نجف آباد و شهرضا را مناطق حاشیه نشین تشکیل می‌دهند.

عباس رضایی خاطر نشان کرد: براساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی اکنون ۹ میلیون نفر از جمعیت بیش از ۸۱ میلیونی کشور در حاشیه ۹۱ شهر به وسعت ۵۳ هزار هکتار زندگی می‌کنند و براین اساس جمعیت حاشیه‌نشین کشور با احتساب اتباع بیگانه به ۱۳ میلیون نفر می‌رسد.
عباس رضایی استاندار اصفهان وجود ۲هزار هکتار حاشیه نشینی در استان اصفهان وجود ۲هزار هکتار حاشیه نشینی در استان اصفهان                          300x151

عباس رضایی استاندار اصفهان

وجود ۲هزار هکتار حاشیه نشینی در استان اصفهان