خیر نجف آبادی زمین هزار متر مربعی خود به ارزش تقریبی 850 میلیون تومان را برای ساخت موسسه فرهنگی و قرآنی وقف کرد.

وقف ۸۵۰میلیونی در نجف آباد

خیر نجف آبادی زمین هزار متر مربعی خود به ارزش تقریبی ۸۵۰ میلیون تومان را برای ساخت موسسه فرهنگی و قرآنی وقف کرد.

این چهارمین وقف نجف آباد در سال جاری محسوب می شود.

وقف وقف ۸۵۰میلیونی در نجف آباد وقف ۸۵۰میلیونی در نجف آباد        300x207

وقف

وقف ۸۵۰میلیونی در نجف آباد