خیر نجف آبادی زمین هزار متر مربعی خود به ارزش تقریبی 850 میلیون تومان را برای ساخت موسسه فرهنگی و قرآنی وقف کرد.

وقف ۸۵۰میلیونی در نجف آباد

خیر نجف آبادی زمین هزار متر مربعی خود به ارزش تقریبی ۸۵۰ میلیون تومان را برای ساخت موسسه فرهنگی و قرآنی وقف کرد.

این چهارمین وقف نجف آباد در سال جاری محسوب می شود.

وقف

وقف

وقف ۸۵۰میلیونی در نجف آباد