پذیرش مقاله استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در کنفرانس بین المللی کانادا
پذیرش مقاله استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در کنفرانس بین المللی کانادا

خبرگزاری ایمنا: مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در هفدهمین کنفرانس بین المللی کشور کانادا پذیرفته شد. به گزارش ایمنا، سنتز و مشخصات نانو کامپوزیت به روش سل ژل عنوان مقاله علمی دکتر مجید جعفری عضو هیات علمی گروه مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد است که در هفدهمین کنفرانس بین المللی […]

خبرگزاری ایمنا: مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در هفدهمین کنفرانس بین المللی کشور کانادا پذیرفته شد.

به گزارش ایمنا، سنتز و مشخصات نانو کامپوزیت به روش سل ژل عنوان مقاله علمی دکتر مجید جعفری عضو هیات علمی گروه مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد است که در هفدهمین کنفرانس بین المللی کشور کانادا پذیرفته شده است.
دکتر مجید جعفری در رابطه با این مقاله گفت: نانو کامپوزیت به روش دو مرحله ای سل ژل با تغییر مقدار اکسید آلومینیم از صفر تا ده درصد با موفقیت در دمای ۴۰۰ تا ۵۰۰ درجه سلسیوس سنتز شد. تاثیر دمای کلسینه شدن و مقدار AL۲O۳ بر روی ریز ساختار و انتقال فازی نانو کامپوزیت بوسیله BET , FESEM , XRD مشخصه یابی شد.
وی افزود: نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان داد که در مقدار ۱۰% آلومینا حداکثر سطح ویژه در مقایسه با ترکیب TiO۲ – ZnO بدست آمد همچنین افزدون آلومینا بر روی دمای کلسینه تاثیر داشته است.
گفتنی است این کنفرانس از تاریخ ۱۶ الی ۲۰ ژوئن مطابق با ۲۸ خرداد الی ۱ تیرماه سال جاری در شهر مونتریال برگزار شده است.