برنا: مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: از اسفندماه 98 تا پایان آبان ماه 99، 9080 بیمار کرونایی در بیمارستان های حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد، دکتر غرضی و دکتر شریعتی اصفهان بستری شده اند.

پذیرش ۹هزار کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان

برنا: مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: از اسفندماه ۹۸ تا پایان آبان ماه ۹۹، ۹۰۸۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد، دکتر غرضی و دکتر شریعتی اصفهان بستری شده اند.

علی اعتصام پور ادامه داد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا از اسفند ماه ۱۳۹۸، به مدت حدود ۶ ماه، بیمارستان های حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد و دکتر غرضی اصفهان به عنوان مراکز مرجع کرونا فعالیت کردند و با توجه به خستگی مفرط کارکنان و بارکاری مضاعف با هماهنگی های انجام شده با ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و دانشگاه علوم پزشکی، از ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان به عنوان مرکز مرجع بیماران کرونا و در بیمارستانهای دکتر غرضی و حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد نیز یک تا دو بخش کووید اختصاص یافته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی پذیرش ۹هزار کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان پذیرش ۹هزار کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان              300x200

مدیر درمان تامین اجتماعی

پذیرش ۹هزار کرونایی در بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان