پرداخت ۸۰میلیارد تسهیلات به کشاورزان نجف آباد
پرداخت ۸۰میلیارد تسهیلات به کشاورزان نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: در ماه های اخیر و در قالب ردیف های مختلف، نزدیک به ۸۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار جامعه کشاورزی شهرستان قرار گرفته است.

پرداخت ۸۰میلیارد تسهیلات به کشاورزان نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: در ماه های اخیر و در قالب ردیف های مختلف، نزدیک به ۸۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی در اختیار جامعه کشاورزی شهرستان قرار گرفته است.

در بخش امور دامی، پنج طرح از محل بند الف ماده ۵۲ قانون الحاقی به بانک کشاورزی، در حال دریافت ۷۸ میلیارد تومان تسهیلات هستند.

در موضوع «کشاورز کارت» نیز ۷۰ کشاورز شهرستان برای دریافت ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

در موضوع خرید سم و کود نیز در دو بخش، در مجموع نزدیک به ۱ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به متقاضیان اختصاص داده شده است.

کشاورزی

کشاورزی

پرداخت ۸۰میلیارد تسهیلات به کشاورزان نجف آباد