این صندوق در سال نود و شش نزدیک به ۱۰هزار وام به ارزش هشتاد و یک میلیارد تومان در زمینه هایی مانند کارگشایی، ازدواج و درمان پرداخت کرده است.

پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد

این صندوق در سال نود و شش نزدیک به ۱۰هزار وام به ارزش هشتاد و یک میلیارد تومان در زمینه هایی مانند کارگشایی، ازدواج و درمان پرداخت کرده است.

در خبر سایت «روز پلاس» اعلام شده که این میزان تسهیلات با شرایط آسان و با کارمزد پایین به جامعه فرهنگیان و خانواده آن ها پرداخت شده و نمودارهایی نیز به عنوان عملکرد یک ساله این صندوق آورده شده است.

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال96 پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد                                   96 2 300x212

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال۹۶

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال96 پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد                                   96 1 300x212

عملکرد صندوق فرهنگیان نجف آباد در سال۹۶

پرداخت ۸۱میلیارد وام توسط صندوق فرهنگیان نجف آباد