پرداخت ۱۵۰۰ بیمه بیکاری در نجف آباد
پرداخت ۱۵۰۰ بیمه بیکاری در نجف آباد

ایرنا: زمانیان رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد گفـت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری این سازمان درشهرستان نجف آباد نسبت به سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است. وی گفت:مقرری بگیران بیمه بیکاری سال گذشته ۱۲۴۰نفر بودند که در سال جاری با افزایش ۳۰ درصدی به ۱۵۴۰ نفررسیده اند. وی اعلام داشت: درشهرستان نجف آباد ۵۴ هزارو […]

ایرنا: زمانیان رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان نجف آباد گفـت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری این سازمان درشهرستان نجف آباد نسبت به سال گذشته ۳۰درصد افزایش داشته است.
وی گفت:مقرری بگیران بیمه بیکاری سال گذشته ۱۲۴۰نفر بودند که در سال جاری با افزایش ۳۰ درصدی به ۱۵۴۰ نفررسیده اند.
وی اعلام داشت: درشهرستان نجف آباد ۵۴ هزارو ۶۴۴ نفربیمه شده اصلی وجود دارد که این رقم با افراد تحت تکفل آنان به ۱۴۱ هزار نفر می رسد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد مردم شهرستان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند گفت:بیش ازهشت هزار بازنشسته ،۵۹۸ کارافتاده و سه هزارو ۴۰۸ بازمانده، از مزایای تامین اجتماعی استفاده می نمایند.
وی بیمه شدگان مشاغل آزاد، بافندگان قالی و رانندگان تحت پوشش این سازمان را بیش از ۹ هزار نفر اعلام کرد و گفت: ماهیانه برای ۸۰ نفرکه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و شرایط بانشستگی را دارند حکم باز نشستگی صادر میگردد.
زمانیان تصریح کرد: در شهرستان نجف آباد بیمه شده اختیاری پنج هزار و ۱۷۴ نفر، کارگران ساختمانی دوهزار و ۶۳۹ نفر، زنبورداران ۵۱ نفروکارفرمایان صنفی۱۷۸نفر هستند.
شهرستان نجف آباد دارای بیش از ۳۰۰هزار نفر جمعیت است