صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان: یک واحد کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی تولید پوره سیب زمینی در نجف آباد، توسط کارشناسان گروه مهندسی بهداشت مهر و موم شد.

پلمپ کارگاه غیرمجاز فرآوری سیب زمینی در نجف آباد

صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان: یک واحد کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی تولید پوره سیب زمینی در نجف آباد، توسط کارشناسان گروه مهندسی بهداشت مهر و موم شد.

علیرضا غیور گفت: در پی گزارش مردمی و بازدید محیط مبنی بر فعالیت غیر مجاز در زمینه مواد غذایی کارگاه غیر مجاز و غیر بهداشتی تولید پوره سیب زمینی شناسایی شد.
غیور افزود: با توجه به شرایط غیر بهداشتی و بحرانی فرآیند تولید مهر و موم و محصولات تولیدی غیر بهداشتی توقیف و پرونده متصدی متخلف تحویل مراجع قضایی شد.

کارگاه غیر مجاز فرآوری سیب زمینی در نجف آباد پلمپ کارگاه غیرمجاز فرآوری سیب زمینی در نجف آباد پلمپ کارگاه غیرمجاز فرآوری سیب زمینی در نجف آباد                300x187

کارگاه غیر مجاز فرآوری سیب زمینی در نجف آباد

پلمپ کارگاه غیرمجاز فرآوری سیب زمینی در نجف آباد