پلمپ کارگاه پیراشکی و نابودی ۱۵۰ کیلو قارای غیر بهداشتی در نجف آباد
پلمپ کارگاه پیراشکی و نابودی ۱۵۰ کیلو قارای غیر بهداشتی در نجف آباد

طی بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط، یک واحد تولید کیک و پیراشکی شهرستان نجف آباد  پلمپ گردید.  علی رغم اخطار قبلی به متصدی متخلف ، این واحد با توجه به شرایط غیر بهداشتی بودن محل تولید و همچنین عدم رعایت موازین بهداشتی، پلمپ و مقدار ۳۰۰کیلوگرم از پیراشکیهای تولید شده معدوم گردید.  همچنین پیرو […]

طی بازرسی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط، یک واحد تولید کیک و پیراشکی شهرستان نجف آباد  پلمپ گردید.

 علی رغم اخطار قبلی به متصدی متخلف ، این واحد با توجه به شرایط غیر بهداشتی بودن محل تولید و همچنین عدم رعایت موازین بهداشتی، پلمپ و مقدار ۳۰۰کیلوگرم از پیراشکیهای تولید شده معدوم گردید.

 همچنین پیرو بازدید کارشناسان شبکه بهداشت نجف آباد از یک باغ در اطراف شهر  مشخص شد فردی سودجو در حال تولید قارا در شرایط غیر بهداشتی بود که حدود ۱۵۰ کیلوگرم قارا توقیف و معدوم شد . پرونده فرد خاطی نیز جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال گردید.

منبع:njh.mui.ac.ir

قارا